Email: primariadambovicioara@yahoo.com
Fax: 0248544204

ATRIBUTII PRIMAR

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE PRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001 REPUBLICATĂ
ART. 63 (1) Primarul îndeplineste următoarele categorii principale de atributii:
a) atributii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în conditiile legii;
b) atributii referitoare la relaţia cu consiliul local;
c) atributii referitoare la bugetul local;
d) atributii privind serviciile publice asigurate cetătenilor;
e) alte atributii stabilite prin lege.
(2) In temeiul alin. (1) lit. a), primarul îndeplineşte funcţia de ofiter de stare civilă si de autoritate tutelară si asigură functionarea serviciilor publice locale de profil, atributii privind organizarea si desfăsurarea alegerilor, referendumului si a recensamantului. Primarul îndeplineste si alte atribuţii stabilite prin lege.
(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:
a) prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială si de mediu a unitătii administrative teritoriale;
b) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte si informări;
c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială si de mediu a unitătii administrativ-teritoriale si le supune aprobării consiliului local.
(4) În exercitarea atributiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:
a) exercită functia de ordonator principal de credite;
b) întocmeste proiectul bugetului local si contul de încheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;
c) initiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi si emiterea de titluri de valoare în numele unitătii administrativ-teritoriale;
d) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât si a sediului secundar.
(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:
a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publică de interes local;
b) ia măsuri pentru prevenirea si, după caz, gestionarea situatiilor de urgentă;
c) ia măsuri pentru organizarea executării si executarea în concret a activitătilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d);
d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei si controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitătii administrativ-teritoriale;
e) numeste, sanctionează si dispune suspendarea, modificarea si încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum si pentru conducătorii institutiilor si serviciilor publice de interes local;
f) asigura elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local si actionează pentru respectarea prevederilor acestora;
g) emite avizele, acordurile si autorizatiile date în competenţa sa prin lege si alte acte normative;
h) asigură realizarea lucrărilor si ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului si gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetătenilor.
(6) Pentru exercitarea corespunzătoare a atributiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitătile administrativ-teritoriale, precum si cu consiliul judetean.
(7) Numirea conducătorilor institutiilor si serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor si criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, în conditiile legii. Numirea se face prin dispoziţia primarului, având anexat contractul de management.
ART. 64(1) În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară si de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce ii revin din actele normative privitoare la recensămant, la organizarea si desfăsurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum si a altor atributii stabilite prin lege, primarul actionează si ca reprezentant al statului în comuna sau în orasul în care a fost ales.
(2) În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.
ART. 65 Atribuţiile de ofiter de stare civilă si de autoritate tutelara pot fi delegate si secretarului unitătii administrativ-teritoriale sau altor funcţionari publici din aparatul de specialitate cu competenţe în acest domeniu, potrivit legii.